Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Szukaj
Ogłoszenia
Kontakt
O nas
Regulamin
Doładuj Telefon
Download
Kursy walut
Kursy walut w MyBank.pl
Notowanie z 2016-10-26
Kursy walut strzałka 0.07%
3,9517
Kursy walut strzałka 0.28%
4,3178
Kursy walut strzałka 0.16%
3,9862
Kursy walut strzałka 0.25%
4,8268 
Strona główna  
 2007.05.18 01:45MINISTERSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA
MINISTERSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa informuje, że wprowadzone ostatnio regulacje prawne spowodowały znaczne zainteresowanie potencjalnych inwestorów budową i eksploatacją elektrowni wiatrowych. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym wykorzystanie siły wiatru, jest działaniem zgodnym z polityką energetyczną i ekologiczną państwa, jak również z przyjętymi w tej dziedzinie umowami międzynarodowymi. Energetyka wiatrowa to nie tylko korzyści ekologiczne, wynikające z wykorzystania powszechnego, odnawialnego surowca do produkcji przyjaznej człowiekowi i środowisku energii elektrycznej, w sposób nie powodujący powstawania szkodliwych i uciążliwych produktów ubocznych, ale także szeroki wachlarz korzyści ekonomicznych (podatki, aktywizacja lokalnych przedsiębiorstw, nowe miejsca pracy) i społecznych (czyste środowisko naturalne, korzyści marketingowe a szczególnie istotne dla gmin atrakcyjnych turystycznie). Władze gmin, zwłaszcza położonych w północno-zachodniej Polsce, gdzie warunki meteorologiczne szczególnie odpowiadają wymogom energetyki wiatrowej, powinny liczyć się z pojawiającymi się bądź to wnioskami o wydanie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej na terenie gminy lub o wskazanie akceptowanej przez gminę lokalizacji takiej inwestycji. Celem niniejszego dokumentu jest wskazanie założeń, którymi władze gminy powinny kierować się przy wyznaczaniu obszarów na terenie gminy przeznaczonych pod budowę elektrowni wiatrowych (lub grup elektrowni, określanych mianem "farma wiatrowa") oraz prezentacja uwarunkowań, którym powinna odpowiadać projektowana elektrownia i których spełnienia władze gminy powinny egzekwować od inwestora. Siłownie wiatrowe, tak jak większość innych technologii energetyki odnawialnej, w polskich przepisach prawnych i procedurach administracyjnych nie mają ściśle określonych zapisów regulujących zagadnienia ich budowy i eksploatacji . Tym niemniej są traktowane jako specyficzne budowle i w tym sensie podlegają przepisom prawa budowlanego (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1997r.). Prawo to określa m.in. ogólne procedury uzyskania zezwolenia na budowę i eksploatację obiektu budowlanego oraz wymogi, jakim powinien odpowiadać projekt architektoniczno-budowlany. Przepisy Prawa Budowlanego w zakresie dotyczącym lokalizacji obiektów energetycznych / elektrowni wiatrowych oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzupełnione są zapisami zawartymi w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 roku. W praktyce okazuje się, że w pewnych okolicznościach lokalizacja dużych elektrowni wiatrowych i farm wiatrowych wymagać może uzgodnień z Ministerstwem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska, a także Ministerstwem Łączności, Ministerstwem Transportu, Głównym Inspektoratem Lotnictwa Cywilnego, Wojewodą, Dyrekcją Okręgową Dróg Publicznych i innymi instytucjami. Brak doświadczenia w realizacji tego typu projektów w Polsce powoduje, że albo trudne wymogi formalno-prawne wręcz uniemożliwiają prowadzenie inwestycji przez niewielkiego i osamotnionego inwestora, albo też w efekcie przeoczeń, siłownie wiatrowe budowane są w takich miejscach i w taki sposób, że wywołują niepotrzebne kolizje. Braki w polskim systemie prawnym i brak dostatecznej świadomości społecznej o walorach i uwarunkowaniach rozwoju energetyki odnawialnej, skłoniły Ministerstwo Ochrony Środowiska do zajęcia się tym problemem w kontekście doświadczeń innych krajów. Informacja niniejsza jest oparta na doświadczeniach Danii, jednego z krajów najbardziej zaawansowanych w system rozwoju energetyki odnawialnej. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zachęca gminy, aby wykorzystać okres tworzenia gminnych planów oraz studiów zagospodarowania przestrzennego do wyznaczenia i umieszczenia w nich obszarów, na których może w przyszłości rozwijać się energetyka wiatrowa. Należy zwrócić uwagę na fakt, że przeciętny okres życia elektrowni wiatrowej to 20 lat, stąd pod zabudowę nie nadają się tereny planowane pod przyszłą industrializację i rozwój mieszkalnictwa. Wyłączone powinny być również obszary leśne i wszelkiego rodzaju strefy ochrony przyrody. Nie ma natomiast przeciwwskazań dotyczących budowy farmy wiatrowej na obszarach rolnych. Obecność turbin wiatrowych na tych terenach umożliwia ich dalsze wykorzystanie pod uprawę lub pastwiska. Pojedyncza elektrownia zajmuje teren kilkunastu metrów kwadratowych, obsługa ogranicza się do dwóch przeglądów technicznych w ciągu roku. Ściśle należy natomiast przestrzegać zasady zakazującej wznoszenia elektrowni wiatrowych w bliskim sąsiedztwie siedzib ludzkich. Minimalna odległość elektrowni wiatrowej od najbliższych zabudowań winna wynosić 200m. Naruszanie tej zasady może być źródłem niezadowolenia tej części społeczeństwa, dla której uciążliwe jest zbyt bliskie sąsiedztwo urządzeń, ich stała obecność w krajobrazie i powodowany nią efekt cienia. Odstępstwem od tej zasady może być jedynie budowa elektrowni wiatrowej na własnym terenie przez osobę na nim zamieszkującą. W tym przypadku, turbina może być postawiona na działce znajdującej się bądź to na terenie mieszkalnym bądź na połączonym z nim gruncie rolnym w taki sposób, aby nie naruszać min. 200m strefy dzielącej turbinę od innych zabudowań mieszkalnych. Ogólny plan powinien dodatkowo nakładać na inwestora następujące warunki: Minimalna moc znamionowa farmy wiatrowej (instalacji więcej niż jednej turbiny wiatrowej): nie mniej niż 500kW; Wszystkie konstrukcje elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej większej niż 100kW powinny być umieszczone na wieży o konstrukcji rurowej; Wszystkie konstrukcje turbin wiatrowych, łącznie z wieżami powinny być pomalowane na jasny, najlepiej biały lub biało szary kolor, nie kontrastujący z otoczeniem; Zewnętrzne pomieszczenia transformatorów i innych elementów elektrycznych mają być pomalowane na kolor szary, brązowy lub zielony. Maksymalna wysokość takiej konstrukcji to 3m, zajmowana powierzchnia 15m2. Elektrownie wiatrowe nie powinny być wykorzystywane jako nośnik reklamowy. Jedynym dopuszczalnym oznaczeniem jest nazwa i symbol producenta umieszczone na gondoli turbiny. Szczegółowe wskazanie lokalizacyjne i pozwolenie na budowę farmy wiatrowej lub pojedynczej elektrowni wiatrowej może określać dodatkowe warunki, którym powinna odpowiadać inwestycja. Dotyczy to: Ujednolicenia typu elektrowni w ramach jednej farmy wiatrowej; Ujednolicenia koloru elektrowni w ramach jednej farmy; Określenie maksymalnej wysokości konstrukcji w zależności od lokalnych warunków krajobrazowych; Nakazu usunięcia elektrowni wiatrowej nieczynnej przez okres jednego roku.

Wróć


Strona główna Dodaj ogłoszenie Szukaj Ogłoszenia O nas Kontakt Regulamin Doładuj Telefon

carsrental.com.pl

Portal Partnerski: GoSale
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu
Prawa Autorskie: JoPa 2007